Vaše údaje sú v bezpečí

Poskytnete nám len nevyhnutné informácie pre úspešné vybavenie Vašej objednávky. Spoločnosť ZVES, s.r.o. sa snaží zabezpečiť čo možno najvyššiu úspešnosť doručenia Vašej objednávky. Za týmto účelom je nevyhnutné zhromažďovať základné informácie o zákazníkovi ako ja adrese doručenia. Niektoré informácie majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. V priebehu registrácie a vystavovania objednávky nám poskytnete nasledovné údaje:

O objednávateľovi

  •   Vaša e-mailová adresa (jedinečný údaj, ktorým sa budete na stránku prihlasovať),
  •   meno a priezvisko, presná adresa objednávateľa (údaje, ktoré budú použité pri vystavovaní     faktúry),
  •   telefonický kontakt (povinný údaj, pre prípad problémov s doručením, príp. s platbou),
  •   IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry na firmu/živnosť)

O príjemcovi

  •   meno a priezvisko, presná adresa príjemcu (meno kontaktnej osoby a miesto odovzdania zásielky),
  •   telefonický kontakt (povinný údaj, pre zvýšenie úspešnosti doručenia),
  •   názov spoločnosti (v prípade, doručenia do firmy, na pracovisko).

Kedykoľvek po prihlásení si v osobnom konte môžete všetky informácie o Vás skontrolovať, zmeniť príp. doplniť.

Všetky údaje o našich zákazníkoch a ich objednávkach sú prísne chránené a neposkytujú sa žiadnym iným subjektom. Výnimku tvoria subjekty, ktoré sa podieľajú na vybavení Vašej objednávky. Predovšetkým sa jedná o finančné domy (Vaše meno a adresa) a prepravné spoločnosti, ktoré zásielku doručujú (adresa doručenia, tel. kontakt na príjemcu). Tieto informácie sú poskytnuté vždy jednorázovo pre úspešné vybavenie konkrétnej objednávky. 

Na stránkach spoločnosti ZVES, s.r.o. nezadávate žiadne citlivé informácie ohľadne Vašej platobnej karty alebo Vášho bankového účtu. Všetky v súčasnosti ponúkané on-line platobné operácie sú realizované na zabezpečených stránkach finančných domoch. Spoločnosť ZVES, s.r.o. disponuje len informáciou ohľadne úspechu príp. neúspechu danej finančnej transakcie, Vaše meno príp. číslo Vášho účtu. V žiadnom prípade spoločnosť ZVES, s.r.o. nedisponuje žiadnymi inými informáciami ako sú prihlasovacie údaje či zostatok na Vašom účte. 

Spoločnosť ZVES, s.r.o.? dočasne uchováva na svojom serveri informácie potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. odkiaľ a kedy ste na stránku www.etoner.sk prišli, čo Vás zaujalo a čo ste si vložili do nákupného košíka). 

“Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. V prípade, ak kupujúci odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.